تومور کندروسارکوما چیست ؟

تومور کندروسارکوما کندروسارکوما اصطلاح کلی برای گروهی از تومورهای استخوانی ست که عمدتا از غضروف تشکیل شده اند و شامل تومور های low grade  با متاستاز‍‍‍‍‍پایین تا تومور aggressive high grade می باشد. با توجه به اینکه در proximal اندام دیده می شود،بدخیم است (تومور غضروفی در proximal اندام بدخیم ادامه مطلب…